ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่เจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 750 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 800 เล่ม ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์การ และการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสืบไป