ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 13

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114