ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2562)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X8 " รุ่นที่ 13
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)