ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,030 เล่ม และวารสาร จำนวน 470 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,500 เล่ม แก่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน