ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2562)

ฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพ ประกอบรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 จำนวน 45 คน