ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2562)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 500 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,600 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป