ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2562)

ดร.พินัย สิริเกียรติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทีมงานบันทึกภาพตึกกลมและอาคารเรียน

ดร.พินัย สิริเกียรติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทีมงานเดินทางมาบันทึกภาพตึกกลมและอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงานและนำชม

ตึกกลมและอาคารเรียนในยุคแรกของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผลงานการออกแบบของ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ โดย ดร.พินัย กำลังศึกษาวิจัยผลงานของอาจารย์อมรเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์