ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2562)

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF)

นางสาวนุชสรา บุญครอง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง การจัดทำภาพข่าวกิจกรรม โดยใช้ WordPress ให้กับบุคลากรหน่วยเครื่องมือกลาง (CIF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114)