ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมิถุนายน 2554)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)
โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยประยุกต์เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง P113 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์