ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนธันวาคม 2554)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ How to Process Data
สำหรับรายวิชา SCBT302 : Microbial Physiology and Genetics
วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 13:30-16.30 น.ณ ห้อง P114