ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมีนาคม 2554)

17 มีนาคม 2554
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases
สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากประเทศอาเซียน จำนวน 50 ราย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd NRCT-IFS Workshops on Research Advances
in Natural Products, Food Science and Nutrition จัดโดย International Foundation for Science (IFS)
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์