ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนสิงหาคม 2554)

บรรยายเรื่อง SCR และ JCR Impact Factor ในการประชุมชี้แจงอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดัชนีวัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ
และระดมความคิดเห็นการจัดกลุ่มวิจัยและการให้ทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ จัดโดยงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์