ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนเมษายน 2554)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายโบราณ ในหัวข้อ "คณะวิทย์ของเรา แต่เก่าก่อน" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของคณะฯ
7 เมษายน 2554 ณ บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 ตึก K และลานห้องสมุดชั้น 2