ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนพฤษภาคม 2554)

บรรยายพิเศษเรื่อง The Use of Electronic Resources in Forensic Science ให้นักศึกษารุ่นที่ 8 ของหลักสูตร วท.ม. สาขานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) จำนวน 13 คน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 และเยี่ยมชมห้องสมุด