ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2554)

บรรยายและฝึกอบรมเรื่อง "การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ และโปรแกรมสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย" ให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 10-14, 17 มกราคม 2554 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (6 วัน แบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 30 คน)