ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2554)

มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 (ประเภทสถาบัน) และ
ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง Ball Room โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค