ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2554)

ร่วมพิธีเปิดงาน WUNCA การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 23
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 26 มกราคม 2554