ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนกันยายน 2554)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข บริจาคหนังสือและวารสารให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ชนบท 4 โรงเรียน ได้แก่ 1)โรงเรียนวัดบางทึง ต.บางเหรียง อ. ควนเมือง จ.สงขลา 2)โรงเรียนวัดบางหยี ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
3) โรงเรียนบ้านเกาะนก ต.คู่เต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ4) โรงเรียนควนดินแดง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
จำนวน 450 เล่ม (ขอรับบริจาควันที่ 1 กันยายน 2554)