ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนตุลาคม 2554)

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จำนวน 9 ราย
ศึกษาดูงานห้องสมุด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
วันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 14:00-17:00 น.