ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนมีนาคม 2554)

การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 รุ่นที่ 1 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114