ภาพข่าวและกิจกรรม (เดือนเมษายน 2554)

อบรม การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย Turnitin 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร รุ่นที่ 2
วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114