ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2558)

กิจกรรม E-Databases : Small Group Training
เรื่อง "แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งาน SciFinder"
วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง Study Room (P115) ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์