ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ห้องสมุด (บรรณารักษ์) กับบทบาทการสนับสนุนการวิจัย"
ในงานสัมมนาประจำปี 2558 ของคณะอนุกรรมการระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์