ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพวารสาร
กับ ข้อควรพิจารณาการตีพิมพ์บทความ ในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access”
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์