ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

Mahidol Channel ใช้สถานที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข การสัมภาษณ์ นายพิเชฐ นุ่นโต นักศึกษาระดับปริญาเอก
ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อพบช้างป่า เพื่อออกอากาศทาง Mahidol Channel
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข