ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบกระเป๋า ย่าม อุปกรณ์การเรียน ตามโครงการ "กระเป๋าให้น้อง"
จาก ตัวแทนและเจ้าหน้าที่จากสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์์