ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ TK Park
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์