ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2558)

บุคลากรจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข