ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน2558)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Cloud storage ฝากไฟล์ไว้บนฟ้า"
วันที่ 28 เมษายน  2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์