ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Wolfram Alpha"
วันที่ 25 พฤษภาคม  2558 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์