ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์บริจาคทั้งหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ (สช.) ตำบลคลองเม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
จำนวนทั้งสิ้น 1,083 เล่ม เพื่อนำไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและชุมชน (หนังสือ 803 เล่ม/วารสาร 280 เล่ม)
วันที่ 15 พฤษภาคม  2558 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์