ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Think. Modern Library"
จัดโดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
โดยมีคณะผู้บริหารและครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรม 70 ท่าน
วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด