ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2558)

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในการบริการเพื่อสนับสนุนการวิจัย
(Research Support Services) ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น