ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต