ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

อบรมและฝึกปฏิบัติการ การทำ online presentation ด้วยโปรแกรม Prezi
วันที่ 23 กรกฎาคม  2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์