ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย