ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2558)

อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Turnitin และสามารถใช้โปรแกรม Turnitin
ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ จากฐานข้อมูลทั่วโลกได้ วิทยากรได้รับเกียรติจากอาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว จาก www.facebook.com/grad.mahidol