ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การวิเคราะห์สถิติสำหรับงานวิจัย (SPSS)"
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์