ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ Application ของวารสารและฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ ในอุปกรณ์พกพาระบบ Android โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ คุณครรชิต บุญเรือง บรรณารักษ์ สังกัดหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และคุณปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้การติดตั้งโปรแกรมและการใช้งาน Application ต่างๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
วันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114