ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Impact Factor กับการประเมินวารสารวิชาการ"
ให้กับบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 50-60 คน
จัดโดย คณะกลุ่มทำงานบริการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หอสมุดกลาง อาคาร 11 ชั้น 4 ม.หอการค้าไทย