ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ เยิ่ยมชมหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ IMAGINE Lounge
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต