ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน2558)

ดร. ณัฐพล อ่อนปาน ตัวแทนคณะผู้แปล ได้มอบหนังสือ The Origin of Species ฉบับภาษาไทย หรือในชื่อไทย "กำเนิดสปีชีส์"
ให้กับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมแปลด้วยสองท่านคือ ดร. ณัฐพล อ่อนปาน จากภาควิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล จากภาควิชาพฤกษศาสตร์
วันที่ 9 เมษายน  2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข