ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2558)

นายอภิชัย อารยเจริญชัย เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "การสืบค้นงานสารสนเทศเพื่อการวิจัย"
ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการร่างวิจัย กิจกรรมพัฒนาโครงร่างวิจัยด้านโรคร่วมจิตเวชสารเสพติด
ของโรงพยาบาลนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม โดยมีแพทย์ พยาบาล นักวิจัย และบรรณารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรม The River Hotel จังหวัดนครพนม