ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2558)

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยายโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "ข้อควรระวังในการตีพิมพ์บทความในวารสาร Open Access และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย"
สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง ICT 1104 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา