ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29
ภายใต้หัวข้อ "การบริหารสินทรัพย์ความรู้ (knowledge assets)" โดยมี อาจารย์ธวัชชัย หล่อวิจิตร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร
มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จาก 6 มหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมงาน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 8-9 กันยายน 2558 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น