ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Piktochart"

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์