ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศร่วมแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล และ ศ.ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี ภาควิชาชีวเคมี
เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาชีวเคมี
วันที่ 15 กรกฎาคม  2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล