ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2558)

ศึกษาดูงาน SCG Innovative Exposition 2015
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ SCG Experience (ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)
http://innoexpo.scg.co.th

                              อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 ราย ศึกษาดูงาน SCG Innovatibe Exposition 2015 นำโดยดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผศ. ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร.ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล และ ดร.นพพร เรืองสุภาภิชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ อาทิ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข งานวิจัย งานคลัง งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ งานการศึกษา งานศาลายา งานพันธกิจพิเศษ งานตรวจสอบภายใน งานความร่วมมือระหว่างประเทศ หน่วยห้องปฏิบัติการเอนกประสงค์ (MDL) ภาควิชาเคมี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา และภาควิชาจุลชีววิทยา
                              ในงานนี้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงแนวคิดของ SCG "นวัตกรรมใส่ใจและสร้างสรรค์ เพื่อทุกวันที่ยั่งยืน" ประกอบด้วย นิทรรศการต่างๆ อาทิ
- Care is All Around Mutimedia presentation แสดงถึงความห่วงใยของ SCG ที่มีต่อสังคม
- Medical For Life แสดงนวัตกรรมวัสดุจากเม็ดพลาสติก Popropyline และ Polyvinyl ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา ถุงใส่เลือด เฝือกอ่อนที่มีความยืดหยุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ Dental Plaster นวัตกรรมสำหรับวัสดุทันตกรรมที่พัฒนาร่วมกับคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Eldercare Solution การออกแบบพื้นที่ใช้สอย ห้องนอน ห้องน้ำ ภูมิทัศน์รอบบ้าน และกิจกรรมทดสอบสมรรถนะร่างกาย สำหรับผู้สูงอายุ
- บรรจุภัณฑ์ระบายอากาศด้วยตนเอง บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็งที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมถึงการใช้ RFID เก็บข้อมูลสินค้าแทนการใช้บาร์โค้ด รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านและที่อยู่อาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม