ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับปฏิทินใหม่และสมุดบันทึก
จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท จำนวน 3 แห่ง คือ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่อ.เผ่าทอง ทองเจือ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์พร้อมสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
เพื่อนำไปจัดห้องสมุดให้บริการแก่ครู นักเรียน (หนังสือ 579 เล่ม/วารสาร 124 เล่มพร้อมสื่อประกอบการศึกษา)
ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์