ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน2558)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดอบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 20
วันที่ 24 เมษายน  2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์์